Non nước hữu tình

Non nước hữu tình

Mô tả

Tranh đính đá non nước hữu tình thể hiện sự kì vĩ của thiên nhiên.